در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مریم احسانی 87130 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
2 دکتر محمودرضا حمیدی 41931 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
3 دکتر نعیمه رعیت 136631 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
4 دکتر علی سلیمانی 66084 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
5 دکتر هنگامه صفرچراتی 75889 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
6 دکتر ماهان فاتح زنوزی 170378 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
7 دکتر زهراسادات مدنی 41341 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
8 دکتر عباس مسگرانی 95143 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
9 دکتر آزاده هرندی 104509 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا