در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص دندانپزشکی کودکان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر زهره آهنگری آهنگرکلائی 161932 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر نیوشا اباذریان 140494 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
3 دکتر مهرنوش بابائی 107526 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر مهتاب حمزه 112628 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر عفت خدادادی خمسلوئی 79426 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
6 دکتر میترا طبری 63183 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
7 دکتر مهدیه عزیزنژادروشن 133973 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
8 دکتر مریم قاسم پور 30552 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
9 دکتر سمانه قره خانی 114587 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
10 دکتر نیلگون پاسدار 63588 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا