در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 فرهاد آشوری ساسی ب-524 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
2 فاطمه احمدزاده ب-263 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
3 وحید بزرگی موزیرجی ب-290 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
4 نازلی تقوائی ب-265 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
5 زهرا تنکابنی بندپی ب-629 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
6 نوشین ثباتی ب-746 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
7 مژگان جلال پوربارفروشی ب-529 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
8 زینب جوادی راد ب-1775 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
9 معصومه خلیلیان شفیعی ب-526 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
10 فهیمه شاهرخ نژاد ب-2806 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
11 فاطمه طاهری آهنگر ب-286 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
12 علی اکبر قاسمیان ب-192 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
13 روجا قلی زاده روشن ب-2065 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-تنکابن بينايي‌سنجي
14 عباس مشعل چیان ب-686 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
15 سیدعلی مصطفی نژاد ب-509 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
16 پریسا مهدی پورثانی ب-275 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
17 سیدشروین هندی ب-931 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
18 فاطمه پاشای فومشی ب-264 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
19 مریم پاشای فومشی ب-282 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
20 فاطمه پوراحمدی ب-678 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
21 عبداله پورعبداله ب-1789 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) بينايي‌سنجي
22 فاطمه گیلکی بیشه ب-1524 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي
23 آناهیتا یگانگی ب-295 کارشناسی بینایی‌سنجی (اپتومتری) مازندران-بابل بينايي‌سنجي

فهرست اعضا جستجوی اعضا