در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته کارشناسی گفتاردرمانی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 فاطمه آرائی بندپی گ-2583 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
2 عارفه آقائی راد گ-1831 کارشناسی گفتاردرمانی مازندران-بابل گفتاردرماني
3 زهرا احمدزاده گ-2798 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
4 فائزه اسلامی سوخت آبندانی گ-3394 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
5 مهرشاد اسماعیل پور گ-3530 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
6 زهرا اصغری گ-3595 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
7 پریسا باباجان زاده طلوتی گ-2584 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
8 محمدرضا بابازاده کمانگر گ-2732 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
9 تارا بناری گ-3653 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
10 مهدی جعفرزاده شاهی گ-751 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
11 مهدی جمشیدی حاجی آبادی گ-1501 کارشناسی گفتاردرمانی مازندران-بابل گفتاردرماني
12 سیده نفیسه حسینیان گ-678 کارشناسی گفتاردرمانی مازندران-بابل گفتاردرماني
13 ساجده حیدرزاده تنکابنی گ-3812 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
14 آئین خاضعی طبری گ-115 کارشناسی گفتاردرمانی مازندران-بابل گفتاردرماني
15 شهربانو خاوری نژاد گ-116 کارشناسی گفتاردرمانی مازندران-بابل گفتاردرماني
16 نیلوفر دهقان پور گ-2539 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
17 مهسا ذاکری دلاورکلائی گ-3214 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
18 مهران ذوالفقاری بنگر گ-3642 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
19 الناز راشدچیتگر گ-2540 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
20 سجاد رجبی گ-3276 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
21 فرشته رضاپوردرویش گ-301 کارشناسی گفتاردرمانی مازندران-بابل گفتاردرماني
22 کوثر رضی گ-3426 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
23 سیده مهرانه شریف زاد گ-622 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
24 معصومه شهیدی فر گ-3065 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
25 دانیال صبا گ-3717 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
26 فرزانه عربعلی گ-257 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
27 زهرا علیجان زاده کاشی گ-2283 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
28 کوثر فتح اله پورپته رودی گ-3386 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
29 روجا فکور گ-406 کارشناسی گفتاردرمانی مازندران-بابل گفتاردرماني
30 سیده سمیرا قریشی گ-3054 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
31 ریتا قصاب گ-502 کارشناسی گفتاردرمانی مازندران-بابل گفتاردرماني
32 سعیده قنبری شیرسوار گ-2797 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
33 مرجان لاریمیان گ-3420 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
34 فردوس متولی طاهر گ-3213 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
35 فاطمه محمدی گ-3039 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
36 مرسده مداحیان امیری گ-2560 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
37 یگانه نورمحمدپور امیری گ-3605 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
38 مبینا نیکخو امیری گ-3711 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
39 عباس وحیدی گ-3457 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
40 محمود ولی پورملکشاه گ-306 کارشناسی گفتاردرمانی مازندران-بابل گفتاردرماني
41 عطیه پیشکار گ-1584 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
42 مریم کاظم نسب حاجی گ-1409 کارشناسی گفتاردرمانی مازندران-بابل گفتاردرماني
43 مهناز کبودتبار گ-3059 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
44 فاطمه کلاگردرونکلائی گ-3239 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
45 فاطمه کیائی درون کلا گ-2801 کارشناسی گفتاردرمانی مازندران-بابل گفتاردرماني
46 عطیه گرجی گ-3026 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
47 فاطمه یوسفی گ-3647 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني

فهرست اعضا جستجوی اعضا