در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر محمودآباد | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر بیژن آذری مقدم 44387 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر یوسف ابوطالب زاده 144596 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
3 دکتر علی اکبری 189272 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر صدف اکبری کجانی 181700 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر فاطمه جعفرزاده 123076 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر جعفر جواهری 36981 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
7 دکتر سحر حق پناه 176531 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-محمودآباد دندانپزشکي
8 دکتر فرانک خمیسی 192779 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
9 دکتر فاطمه دریائی 202794 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر حسن دهقان 94093 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-محمودآباد دندانپزشکي
11 دکتر میترا دودانی 137038 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر زهرا راحتی 144597 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
13 دکتر حسین رجبی 120211 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-محمودآباد دندانپزشکي
14 دکتر بابک سراج 183258 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
15 دکتر پویان شباب رومی 113949 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
16 دکتر اسداله شرافتی 67400 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-آمل دندانپزشکي
17 دکتر محمدرضا شعبانی 211919 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر کاظم شعبانی 74776 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
19 دکتر آزاده صدیق نوحی 166393 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
20 دکتر سیدرسول طباطبائی 183957 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
21 دکتر رقیه فیاض شاهاندشتی 33185 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-محمودآباد دندانپزشکي
22 دکتر امین اله قادریان 11759 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی اصفهان-اصفهان دندانپزشکي
23 دکتر محمد قاسمی 39230 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-محمودآباد دندانپزشکي
24 دکتر پریسا مهیائی 83933 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-محمودآباد دندانپزشکي
25 دکتر جهانگیر نوازی 18959 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-محمودآباد دندانپزشکي
26 دکتر فاطمه پاکیزه 186446 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا