در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر نوشهر | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سحر امیدی 75387 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-چالوس پزشکي
2 دکتر سحر امیدی آ-4581 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر آزمايشگاهي (باليني)
3 دکتر آسیه صادقی ولنی آ-4392 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر آزمايشگاهي (باليني)
4 دکتر آسیه صادقی ولنی 146010 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر پزشکي
5 دکتر محمد مجد 79811 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر پزشکي
6 دکتر محمد مجد آ-2658 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-نوشهر آزمايشگاهي (باليني)
7 دکتر مرضیه میرزاعلی زاده کاکرودی 116863 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مرکزی-ساوه پزشکي
8 دکتر محمدرضا نجاتی 51008 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-خاش پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا