در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر چهاردانگه | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر کریم احمدی 207674 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر مرجان اصفهانی 186126 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ملارد دندانپزشکي
3 دکتر زهرا اللهقلی پورعمرانی 174955 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر پویا بزرگی 189583 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر ادریس حسین پوراقدم 145043 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر سیدعلیرضا خلیلیان 194502 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر فرانک دلیری 171380 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر امیراردوان رادفر 194713 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
9 دکتر اسفندیار شاه وردی شهرکی 69608 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-چهاردانگه دندانپزشکي
10 دکتر دلارام شاهبداغی 173543 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
11 دکتر درسا صداقت نیا 177555 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر یاشار صف آرائی 202849 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
13 دکتر مهسا صفاری 194299 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
14 دکتر سینا صفری 160592 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-اسلامشهر دندانپزشکي
15 دکتر علیرضا فروزنده شهرکی 130353 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-اسلامشهر دندانپزشکي
16 دکتر امیرحسین فهیمی 200477 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
17 دکتر مجید قبادی 180571 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر رضا متبسم 202320 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
19 دکتر علی مجیدی 121799 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-اسلامشهر دندانپزشکي
20 دکتر سیدهادی محسنی صالحی منفرد 121820 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
21 دکتر میلاد محمودی 159784 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
22 دکتر حسین مدنی 200155 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
23 دکتر نیلوفر مزینانی 159790 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
24 دکتر علی ملک 148964 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-اسلامشهر دندانپزشکي
25 دکتر سیدحامد مهدوی سعیدآبادی 191990 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
26 دکتر سارای نصیری 99792 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
27 دکتر زهرا نظرزاده ده بزرگی 188857 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
28 دکتر نرگس نعمتی 199690 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
29 دکتر سعید نیک اختر 132048 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
30 دکتر آرش هادی نژاد 179994 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
31 دکتر علیرضا کریمی 121853 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا