در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر گلوگاه | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سیدعلی اظهری لمراسکی 173029 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-گلوگاه دندانپزشکي
2 دکتر عادل امیرخانلو 183217 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
3 دکتر خاطره جوادی 151476 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
4 دکتر محمد خان باباپور 142517 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بابل دندانپزشکي
5 دکتر صادقعلی خواجه نبی 72007 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-بهشهر دندانپزشکي
6 دکتر سیده فاطمه طباطبائی 164349 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر روشنک قمری 175844 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر فرهاد مصدری درگاه 77487 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-ساری دندانپزشکي
9 دکتر ناصر مهری فیروزجائی 192338 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر سکینه کامفر 187608 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
11 دکتر زهره کیان 144054 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر کامی کیانی گلوگاهی 72814 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی مازندران-گلوگاه دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا