در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان چهارمحال و بختیاری | شهر لردگان | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مهدی آخوندی 153693 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر فریبا آرین نیا 183351 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر نازیلا ابریشمی 161962 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر ندا اردشیری لردجانی 149445 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر پریسا اسدپور 176306 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر ندا اسفندیاری 43333 دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
7 دکتر فرزانه اسکندری فرادنبه 162235 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر بتول افخمی اردکانی 32652 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
9 دکتر حمزه علی افروغ بروجنی 49287 دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
10 دکتر الناز اقبال سعیدی ابواسحاقی 185857 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر پرنیا الیاسی قهفرخی 146174 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر حسن امامی 133791 دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
13 دکتر نگار امینی 187390 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر زهرا انگارده 158598 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر فرشاد بابامیر 164819 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
16 دکتر روح اله باقریان 114050 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر مریم بویری منجی 211413 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
18 دکتر محمد تربیت 79520 دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
19 دکتر پردیس تقی زاده 138089 دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
20 دکتر شقایق توان پور 164313 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر مهلا توسلی 149448 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
22 دکتر اشکان جلیلی 183948 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
23 دکتر آزاده جمالی 153707 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
24 دکتر شهریار جمشیدی راستابی 69843 دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
25 دکتر مینا جوهری 177370 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
26 دکتر عبدالرحیم حاجی زاده فارسون 16567 دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-فارسان پزشکي
27 دکتر حامد حسنی ساطحی 207641 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
28 دکتر سید وحید حسینی 209858 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
29 دکتر سیده مریم حسینی نسب 209635 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
30 دکتر علیرضا خاشهء 132651 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
31 دکتر علی خالدی 191997 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
32 دکتر عباس خالدی سردشتی 130932 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
33 دکتر فاطمه خالدی سردشتی 210872 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
34 دکتر نقی خالدی سردشتی 201217 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
35 دکتر وحید خدادادی 186010 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
36 دکتر سجاد خدارحمی 174551 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
37 دکتر زکیه خلیل طهماسبی 209587 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
38 دکتر معصومه دلجو 165017 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
39 دکتر مهدیه دهقانی زاده بغدادآباد 183639 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
40 دکتر رویا رحیمی 138424 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
41 دکتر فرزاد رحیمی 179552 دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
42 دکتر فاطمه رحیمی دودرائی 200443 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
43 دکتر محمد رحیمی ریگی 208954 دکترای حرفه‌ای پزشکی یزد-یزد پزشکي
44 دکتر آرش رستمی 187081 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
45 دکتر سعید رضائی جوانمردی 207685 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
46 دکتر مهتاب زارع پور 191406 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
47 دکتر علیرضا زری باف 165478 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
48 دکتر سیدعمادالدین سادات 141612 دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-لردگان پزشکي
49 دکتر امین سعیدی 156699 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
50 دکتر زهرا سعیدی 160994 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا