در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان کرمان | شهر سیرجان | رشته تخصص بیماری‌های داخلی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر عمید آذرنگ 148563 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
2 دکتر رؤیا ابراهیم نژاد 83097 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر روژین ارزه 147990 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
4 دکتر محبوبه اسفندیارپور 159248 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر حسین امیری مقدم 46879 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
6 دکتر امین ایران نژادپاریزی 118993 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
7 دکتر آزیتا جباری 125262 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر بیژن جهاندیده 32281 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
9 دکتر سیدابوالفضل حسینی موسی 150582 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
10 دکتر محمدرضا رفعتی 39322 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
11 دکتر الهام زارع 141973 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی هرمزگان-حاجی اباد پزشکي
12 دکتر سمیرا عباسلو 146418 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
13 دکتر راضیه غرباء 148092 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر مجتبی فتحی پیش استا 138817 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر مینا مقتدری 162114 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
16 دکتر سمیرا نخعی 133384 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر عنایت الله وکیلی پورتکلو 20959 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
18 دکتر پریا پوریان 108499 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا