در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان کرمان | شهر سیرجان | رشته تخصص بیماری‌های قلب و عروق# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر فروغ افشاری زاده 112504 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
2 دکتر مهران رادفر 140148 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
3 دکتر علی رمضانی نژاد 142662 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
4 دکتر جهانگیر زارع 61336 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
5 دکتر فاطمه شفازاده شهربابکی 111707 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
6 دکتر مهرداد عظیمی 136519 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
7 دکتر نجمه غیاثی حافظی 128756 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
8 دکتر محمد قاسم زاده عقیانی 115584 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
9 دکتر ناصر مرتضی زاده میمند 54005 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
10 دکتر پری ناز پیرسیاوش 115546 تخصص بیماری‌های قلب و عروق|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا