در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان کرمان | شهر سیرجان | رشته تخصص بیماری‌های کودکان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر حمید آقابابائی بابکی 17756 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
2 دکتر محمدکاظم افاضاتی 81252 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر فتح اله باستانی راد 43442 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
4 دکتر صدیقه برفئی 28747 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
5 دکتر اسدالله بلوردی 37034 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی اصفهان-اصفهان پزشکي
6 دکتر زهره جواهری 118263 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
7 دکتر ساناز خواجوئی 159629 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر اعظم رادمان 109714 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر شمیم رفعتی 165173 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر حکیمه زیدآبادی نژاد 124760 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر علی اصغر زین الدینی میمند 61922 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
12 دکتر شعله سفلائی شهربابک 158641 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
13 دکتر محمد صالحی 38237 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
14 دکتر علی طاهری 41599 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
15 دکتر طهورا عبدالهی زیدآبادی 142680 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
16 دکتر علی اکبر غضنفرپور 63404 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
17 دکتر بابک قرائی پورعباس آبادی 122575 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
18 دکتر ساره مسلمی نیا 141910 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
19 دکتر زینب نظری 103405 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا