در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان کرمان | شهر سیرجان | رشته تخصص بیهوشی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر رضا امین پیرجلی 130272 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
2 دکتر محمد بختیاری 81478 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
3 دکتر محمد بخشی 116333 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر ماندانا تراکمه 57147 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
5 دکتر محمدحسن عسکری 68627 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
6 دکتر منصور مرتضی زاده میمند 70399 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
7 دکتر مریم میرحسینی 103302 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر محمدمهدی مینا 163109 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
9 دکتر رامین ناصرطاهری 32160 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
10 دکتر حمیدرضا وثوق 68995 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا