در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان کرمان | شهر سیرجان | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر ماندانا برفه ای 151093 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر آزاده تردست 126660 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر حسن داداللهی ساراب 67779 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
4 دکتر ناهید زارع محمدی 146921 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر سامان ساری خانی 143593 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
6 دکتر سعید شایان 75467 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
7 دکتر فرج الله شمس الدینی شهربابک 26405 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر مهرناز شهسواری پور 164572 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر حامد طهمورسی 123260 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-عنبرآباد پزشکي
10 دکتر سیمین دخت عباسلو 50694 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
11 دکتر زهره علی بیگی نژاد 156292 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر حسن نصرالله پور 47161 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
13 دکتر موسی نصراله پور 68630 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر مرتضی نورمحمدزاده 124354 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
15 دکتر احسان پزشکی 107207 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا