در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان کرمان | شهر سیرجان | رشته تخصص جراحی عمومی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر علی افشاری زاده 107076 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
2 دکتر مظاهر ایزدیان اسفرجانی 37386 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
3 دکتر سعید حسامی 111587 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
4 دکتر عباس داداللهی ساراب 83619 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
5 دکتر سیدعلی رضوی نسب 99088 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر محمدصادق صادقی سرچشمه 163067 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
7 دکتر سیدمصطفی ضیاءضیابری 152140 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر علیرضا مرعشی 156236 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر علی مکی آبادی 76461 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
10 دکتر مصطفی نوذری نیا 104338 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-کرمان پزشکي
11 دکتر سیدعلی هاشمی 45659 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا