در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان گیلان | شهر لنگرود | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر حمیدرضا آذرنیا 170419 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر مونا آزادبخش کنف گورابی 157954 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر محمدعلی آغنده 22817 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
4 دکتر سوزان آمقی رودسری 50506 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
5 دکتر بهروز ابراهیم زاده کیاکلایه 63104 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
6 دکتر مطهره احمدی سلوش 190092 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر محمدرضا ارشادلنگرودی 75959 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
8 دکتر سیدمهدی ارفع زاده 204328 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
9 دکتر احسان اله اسدی 64158 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
10 دکتر سهراب اسماعیل زاده 184235 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
11 دکتر زهره اسماعیلی پرشکوه 201796 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر فردوس اسکندری 119852 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
13 دکتر بهمن اصلانی حاجی خواجه لو 201964 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر لیدا امامی 161123 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر کیهان امیدی 185549 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
16 دکتر منا امیرپناه فر 191827 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر طاهر امیری لکموچ 24378 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
18 دکتر فریدون امین رودپشتی 63201 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
19 دکتر ایمان اکبری 165251 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
20 دکتر حسن ایمانی 54317 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-شلمان پزشکي
21 دکتر علی بابائی 123686 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
22 دکتر صدیقه باباپورکوشالشاه 60914 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
23 دکتر آزاده بازبند 195890 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
24 دکتر بشری باقری 202727 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
25 دکتر علی اکبر بخشی پور 73544 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
26 دکتر مهیار بخشی پورلیلی 204775 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
27 دکتر کیمیا بشردوست نالکیاشری 217234 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
28 دکتر علیرضا بنی مهد 85059 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
29 دکتر شایان بهبهانی 191908 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
30 دکتر آرمان بهراد 161331 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
31 دکتر محمد بهزادخوشگوئی 32789 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
32 دکتر فرزانه بیننده پور 164569 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لاهیجان پزشکي
33 دکتر مهدی تاج برلنگرودی 105193 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-رودسر پزشکي
34 دکتر مهلا تدریسی حسنی 99768 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
35 دکتر ناعمه تقوائی 203582 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
36 دکتر مسلم تقوای سلیمی لنگرودی 40981 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
37 دکتر سحر تقی پورلنگرودی 76297 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
38 دکتر محبوبه تقی پورمؤذن 158935 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
39 دکتر پویا توانا 195534 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
40 دکتر محمد جانعلی پور 215305 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
41 دکتر علی جعفری اصل 66102 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
42 دکتر سپیده جمالی مقدم سیاهکلی 103063 دکترای حرفه‌ای پزشکی چهارمحال و بختیاری-اردل پزشکي
43 دکتر میرسیرنگ حاجی میری 130443 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
44 دکتر محمد حدادی 81346 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
45 دکتر مریم حساس رودسری 70290 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
46 دکتر مرضیه حسام محمودی نژاد 61098 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
47 دکتر مرضیه حسن پورکورنده 158925 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
48 دکتر مصطفی حسن پورکورنده 176099 دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-لنگرود پزشکي
49 دکتر حسن حیدری 95936 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
50 دکتر سیروس حیدری تکام 76144 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا