در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان بوشهر | شهرستان دشتستان | رشته تخصص بیماری‌های کودکان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر اسداله اسلام نژاد 99459 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
2 دکتر بهرام افصح وکیلی 20998 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
3 دکتر محمدجعفر ایزدمنش 125776 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی فارس-مرودشت پزشکي
4 دکتر نسرین جان احمدی 100590 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
5 دکتر حسین دهداب 66796 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
6 دکتر پگاه رضائی 140937 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر سیما عمرانی بادی 154975 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر زهرا محمودی 155092 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر حسن مهتدی 129664 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا