در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان بوشهر | شهرستان دشتستان | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر سوسن احمدزاده 151123 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر علیرضا باقریان نیا 52889 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
3 دکتر فاطمه حسینی 61200 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
4 دکتر غلامحسین دهقان منفرد 81464 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
5 دکتر اردشیر رجبی 154874 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر محمد رضائی زارعی 127846 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-ری پزشکي
7 دکتر سیده آمنه موسوی 132318 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر محمد وفائی 66570 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-برازجان پزشکي
9 دکتر یاسر کشاورز 140768 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر محمدحسین یزدان پناه 171165 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی فارس-شیراز پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا