در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهرستان بهارستان | رشته تخصص بیماری‌های کودکان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر پریسا ایزدیار 34790 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
2 دکتر سیدعلی ذکی پوربهمبری 73235 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
3 دکتر افشین رمضانی 42429 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
4 دکتر شهرزاد زمانی 13234 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
5 دکتر الهام سازگاری 103851 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
6 دکتر شهریار شهرستانی 119036 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
7 دکتر حسنعلی صابری 45884 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
8 دکتر مسعود عباسی صادق 58119 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
9 دکتر میترا علوی 39582 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-اسلامشهر پزشکي
10 دکتر ایرج محمدعلی پور 39445 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
11 دکتر حسن مسعودی 58349 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
12 دکتر محمدرضا هاشم نیا 87499 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا