در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهرستان رباط کریم | رشته تخصص بیماری‌های داخلی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر سردار جمشیدی 141510 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر فریبا حق ویردی لو 140479 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر پیمان شالچیان تبریزی 108468 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-مشهد پزشکي
4 دکتر فاضله شاکری شمسی 133723 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی اصفهان-فریدن پزشکي
5 دکتر سارا شهپری نیری 115541 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-رباطکریم پزشکي
6 دکتر محمد صالحی 76766 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-رباطکریم پزشکي
7 دکتر مینا قیطانی 158301 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر فاطمه محمودی 134906 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-رباطکریم پزشکي
9 دکتر سارا معصومی 114630 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-رباطکریم پزشکي
10 دکتر محمد ملکی 22874 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-رباطکریم پزشکي
11 دکتر لیلا مهدی پور 140038 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-رباطکریم پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا