در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهرستان پردیس | رشته دکترای حرفه‌ای داروسازی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر سودابه آذرمیرشتربانی د-7482 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
2 دکتر سولماز احمدوند د-22310 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
3 دکتر ساسان جاودانی د-9405 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-تهران داروسازي
4 دکتر سیدحمید حسینی د-4968 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
5 دکتر سیدیوسف حیدری د-20482 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
6 دکتر شمیم خبازی د-28046 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-پردیس داروسازي
7 دکتر غفور خزائی د-4409 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-تهران داروسازي
8 دکتر بیتا خسروتاش د-4761 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-بومهن داروسازي
9 دکتر عادل خلیل اصل د-11448 دکترای حرفه‌ای داروسازی آذربایجان شرقی-آذرشهر داروسازي
10 دکتر امیر ذاکریان د-15744 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-بومهن داروسازي
11 دکتر بهرام رستمی د-11892 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
12 دکتر فاطمه زادصالح د-11518 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
13 دکتر فاطمه سعیدی د-20800 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
14 دکتر عارفه سلگی د-29541 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
15 دکتر شهرزاد سپهری راد د-21389 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
16 دکتر مهدیس شرافتی پور د-30011 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
17 دکتر حماسه شمس نجاتی د-12231 دکترای حرفه‌ای داروسازی مازندران-تنکابن داروسازي
18 دکتر فاطمه شهریاری د-16368 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
19 دکتر عطیه شیدری د-18473 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-بومهن داروسازي
20 دکتر بنیامین صفرزاده د-9144 دکترای حرفه‌ای داروسازی|کارشناسی داروسازی تهران-تهران داروسازي
21 دکتر غلام حسین عسکری د-11587 دکترای حرفه‌ای داروسازی اصفهان-اصفهان داروسازي
22 دکتر محسن فتحی ناز د-10504 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-پردیس داروسازي
23 دکتر حسن فخری مقدم د-8878 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-تهران داروسازي
24 دکتر فوزیه فرشادی د-13744 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-پردیس داروسازي
25 دکتر عادله فرهی د-19802 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-تهران داروسازي
26 دکتر امین فلاح د-10737 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-بومهن داروسازي
27 دکتر محمدرضا قوام د-10122 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-بومهن داروسازي
28 دکتر کورش لوزانی د-16830 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
29 دکتر عسل پاسدار د-17041 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
30 دکتر محمد یزدانی آرانی د-15928 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-پردیس داروسازي

فهرست اعضا جستجوی اعضا