در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهرستان پردیس | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر سیدسعید آسیائی صحنه 66548 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
2 دکتر حامد ابراهیمی بقا 208403 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر سیدمحمدرضا احمدی 88439 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بومهن پزشکي
4 دکتر فروغ احمدی پور 162154 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر فرنوش اردیانی 174653 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر نازنین ارشادی نیا 175978 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر محمد استیری 163363 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر امیرعلی افشارزند 187127 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر یلدا الهیان فر 169233 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر سحر الیاسی القلندیس 184657 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر حسن امانی ملکوتی 129856 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر حسین امانی ملکوتی 128542 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
13 دکتر فائزه امرائی 210536 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر امیرحسین امرالهی مجد 194163 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر مریم امیری 106205 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-جاجرود پزشکي
16 دکتر امیر امینی هنجنی 177836 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر محمدرحیم انصاری چهارسوقی 160941 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
18 دکتر الهام ایران پور 105327 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
19 دکتر مهلا بابائی 192655 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پردیس پزشکي
20 دکتر محمد باحجب شانه بندی 166246 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پردیس پزشکي
21 دکتر روزبه بخیت 123093 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
22 دکتر معصومه بزاز 155473 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
23 دکتر فاطمه بساوند 209076 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
24 دکتر شیما بنائی 183603 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
25 دکتر محمدامین بهزادپور 174346 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
26 دکتر آرمیتا بهنامی مقدم 196225 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پردیس پزشکي
27 دکتر آریا بکتاش 157228 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
28 دکتر اکبر بیات 72950 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
29 دکتر مهدیس بیات 190840 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
30 دکتر مینا بیات 145686 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
31 دکتر پروانه بیجاری 101810 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بومهن پزشکي
32 دکتر فاطمه تابش مقدم 130216 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-آبسرد پزشکي
33 دکتر الهه جعفری 189893 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
34 دکتر شهلا جعفری 60963 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
35 دکتر سپیده جلالوندی 152658 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
36 دکتر نیلوفر جهرمی 175834 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
37 دکتر سینا جوادیان 191968 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
38 دکتر سعید حاجی رحیم خان 111767 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-پردیس پزشکي
39 دکتر آرین حاجی عبداله 195418 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
40 دکتر آرین حاجی کریم همدانی 184288 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
41 دکتر افسانه حبی ابیانه 161105 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
42 دکتر الیار حبیبی 141956 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
43 دکتر محبوبه حسینی 173331 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
44 دکتر سیدحسین حسینی نژاددرونکلائی 43438 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-جاجرود پزشکي
45 دکتر سارا حلاجی 206092 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
46 دکتر محمدرضا خادمی 182099 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
47 دکتر سیدجواد خباززاده یزدیان 104018 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
48 دکتر مهلا خردمند 176445 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
49 دکتر شروین خسروی 153643 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
50 دکتر پیام خلفی 145522 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا