در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر رضا اخوی زادگان 52975 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر سهیلا اسماعیلی 83474 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر علی اصغر بندرچی آ-1319 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین آزمايشگاهي (باليني)
4 دکتر علی اصغر بندرچی 46208 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
5 دکتر شادی تحویلداری آ-3542 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
6 دکتر جوانه جعفرشاد 157770 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر فاطمه حاج منوچهری آ-1093 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین آزمايشگاهي (باليني)
8 دکتر فاطمه حاج منوچهری 35597 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
9 دکتر مهشید حسامی آ-3359 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین آزمايشگاهي (باليني)
10 دکتر آزاده حسینی طالقانی 116515 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
11 دکتر محمدحسین خوینی ها آ-1729 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین آزمايشگاهي (باليني)
12 دکتر محمدحسین خوینی ها 64564 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
13 دکتر سیمین سامانی آ-1290 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین آزمايشگاهي (باليني)
14 دکتر سیمین سامانی 31947 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
15 دکتر سودابه سلیم پور آ-731 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین آزمايشگاهي (باليني)
16 دکتر سودابه سلیم پور 22650 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
17 دکتر فاطمه سمیعی راد آ-2205 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین آزمايشگاهي (باليني)
18 دکتر فاطمه سمیعی راد 75299 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
19 دکتر علی شوشتری اکبرخباز آ-910 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی البرز-ساوجبلاغ آزمايشگاهي (باليني)
20 دکتر محمدجواد شکرخوار 56156 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
21 دکتر فریدون صلح جو آ-2819 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی ثبت نشده یا اطلاعات اشتباه ثبت شده-ثبت نشده یا اطلاعات اشتباه ثبت شده آزمايشگاهي (باليني)
22 دکتر سها ضیا 137864 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
23 دکتر سیدامیر فرزام آ-1061 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
24 دکتر سیدامیر فرزام 29329 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
25 دکتر عارفه قبادی آ-2783 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-منجیل آزمايشگاهي (باليني)
26 دکتر عارفه قبادی 105814 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
27 دکتر بهرام محمدحسینی آ-3541 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
28 دکتر زهره ملکی 64981 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
29 دکتر سیدمحمدمهدی میرجلیلی آ-2759 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین آزمايشگاهي (باليني)
30 دکتر سیدمحمدمهدی میرجلیلی 97246 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
31 دکتر ابوالقاسم ناجی طهرانی آ-3394 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
32 دکتر ابوالقاسم ناجی طهرانی 22732 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
33 دکتر ندا نصیریان آ-3193 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین آزمايشگاهي (باليني)
34 دکتر ندا نصیریان 85177 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
35 دکتر آرام نظری 151032 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کردستان-بانه پزشکي
36 دکتر سیدمحمدرضا هادی زاده خیرخواه آ-2273 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین آزمايشگاهي (باليني)
37 دکتر سیدمحمدرضا هادی زاده خیرخواه 65335 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
38 دکتر کامران یارمحمدی آ-1998 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین آزمايشگاهي (باليني)

فهرست اعضا جستجوی اعضا