در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص ارتودانتیکس# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر سارا حقیقت ناصری 116649 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-تاکستان دندانپزشکي
2 دکتر نفیسه رحمانی 133327 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
3 دکتر حسین رضائی 126717 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
4 دکتر راحله ستایش راد 122112 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
5 دکتر زینب شالی 144473 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر نیما شیخداودی 141344 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر مریم شیرازی 132307 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر عباس صالحی وزیری 51742 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
9 دکتر علی طیبی 78989 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
10 دکتر ملیکا فیروزمنش 178429 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
11 دکتر امید مرتضائی 132518 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
12 دکتر رؤیا ناصح 63690 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
13 دکتر وحید پیشاهنگ بناب 151276 تخصص ارتودانتیکس|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا