در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص بیماری‌های داخلی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر فاطمه ابراهیمی 116554 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
2 دکتر مهران ابراهیمی ورکیانی 154065 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر محسن امیدی 39098 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر مونا بابائی 137210 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر نسرین باباخداوردی 50503 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
6 دکتر الهه حاجی نورمحمدی 118697 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر سیدابوالحسن حسینی مقدم 18635 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
8 دکتر فریده خلیقی سیکارودی 34240 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی زنجان-ابهر پزشکي
9 دکتر جهان بخش خمسهء 41427 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
10 دکتر ژاله درکی 47184 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-بویین زهرا پزشکي
11 دکتر بی بی سعیده رضوانی نژاد 115549 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی یزد-یزد پزشکي
12 دکتر آزاده زاهدی فر 109629 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
13 دکتر مجید ستوده 86912 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
14 دکتر مجید سررشته داری 14769 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
15 دکتر ابوطالب سیمیاری 85262 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
16 دکتر علی شهسواری 53755 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر همایون شیخ الاسلامی 20456 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
18 دکتر فرشته صفدری 126445 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
19 دکتر مریم طاهرخانی 123299 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
20 دکتر طاهره طباطبائی فر 111527 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر امین عبداله زاده 148102 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
22 دکتر سمانه عزیزی 130575 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
23 دکتر بنفشه عطاءپورآسیابر 106868 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
24 دکتر سیدکورش عظیمی 25798 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
25 دکتر سیدناصر قائمی 64998 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
26 دکتر علی قاسمی 32008 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
27 دکتر نفیسه محمدپناهی 134151 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
28 دکتر پریساسادات مدنی 96900 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
29 دکتر محمد مشعری ماسوله 12209 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
30 دکتر سامیا ملک 97267 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
31 دکتر بهرام مهرتاش 30419 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
32 دکتر فریبا مهری 156492 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
33 دکتر سیدامیرحسین میرزاده 110555 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
34 دکتر رضا هدایت یعقوبی 99976 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
35 دکتر هیوا پورمحمد 99340 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
36 دکتر محمد پورملک 8483 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی البرز-کرج پزشکي
37 دکتر فاطمه پوریوسف 43671 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
38 دکتر محمدرضا کاوه 71624 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
39 دکتر مریم کرباسی 120748 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا