در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر مینا آصف زاده 18623 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر لیلا اخوان 97239 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر کیوان امیری خورهه 22514 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر بهزاد بیژنی 35988 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
5 دکتر میترا راجی درگه 64870 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
6 دکتر کورش صاحب نظر 103678 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
7 دکتر عباس علامی 82981 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
8 دکتر رضا قاسمی برقی 22255 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
9 دکتر علیرضا نیکونژاد 80483 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا