در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر هادی اخوی زادگان 45040 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر مریم اکبرشاهی 135008 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی گیلان-رشت پزشکي
3 دکتر محمدباقر سموات 16350 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر محمدرضا شمس 80056 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
5 دکتر محمود قرهی 65260 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
6 دکتر سارا مافی 135392 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر شیرین ماوندادی 177903 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر نوشین مسعودیان 130333 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
9 دکتر رقیه مهردل 137769 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
10 دکتر حسین مژدهی پناه 57882 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
11 دکتر سلاله هاشمی 102021 تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا