در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر اکرم بهشتی روی 24019 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر سمانه جمشیدی 105309 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر زهرا خلیلی 136540 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
4 دکتر غلامرضا درخشان 13226 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر الهه سلطانیه 106472 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
6 دکتر محمدمهدی شعبانی 32560 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
7 دکتر محمدحسن شلویری 26120 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
8 دکتر محسن طاهرخانی 115470 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
9 دکتر اعظم مهرعلیان 80512 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
10 دکتر داود کشاورزصفیئی 19538 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
11 دکتر کامبیز کیانی فر 81515 تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا