در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص بیماری‌های کودکان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر احمد آتشگران 62311 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر مریم آقائی الموتی 127255 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر سارا اللهی 109075 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر فرخنده بابائی 106606 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
5 دکتر فرهاد بابائی 64505 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-تاکستان پزشکي
6 دکتر اسفندیار بداغی 445 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
7 دکتر غزاله جباری 162181 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر مهری جمشیدی طرقبه 40665 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر فاطمه جهانبخشی 153538 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر مهرناز حاجی سیدابوترابی 30461 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
11 دکتر سیده منصوره حسینی 71076 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
12 دکتر فخرالسادات حسینی مقدم امامی 129116 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
13 دکتر میرعماد حسینی مقدم امامی 20036 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
14 دکتر محسن خطیب نژاد 37937 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
15 دکتر مریم دارابی 113044 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
16 دکتر شراره درگاهی 120683 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر مسعود رضائی 44213 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
18 دکتر فرهاد زیبائی 49954 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
19 دکتر فرشیده سمیعی نصرآبادی 42236 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
20 دکتر ابراهیم شهریاری 139149 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر اکرم طاهری 26973 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
22 دکتر قاسم قریشی مکری 15390 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
23 دکتر سمانه لشگری 125238 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
24 دکتر حدیث مافی 133504 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
25 دکتر مریم متفکر 40271 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
26 دکتر بهزاد محمدحسینی 72118 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
27 دکتر سیدحسین مطیعی لنگرودی 18412 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
28 دکتر امین ممیزی 113436 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-تاکستان پزشکي
29 دکتر ابوالفضل مهیار 18581 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
30 دکتر علیرضا نهوشیان 76095 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
31 دکتر سیدابوالقاسم همایون هاشمی 18990 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
32 دکتر نگین السادات ولیعهدی 158294 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
33 دکتر هاله پاشائی 82096 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
34 دکتر کامبیز کاویان 15447 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
35 دکتر عاطفه کریمی 142141 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
36 دکتر مرضیه کریمی 154611 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
37 دکتر ابوالقاسم کمالی 10543 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
38 دکتر مجید کمالی 60045 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
39 دکتر سیما کیان پیشه 91230 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی البرز-کرج پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا