در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص بیهوشی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر مهدی ابتهاج 35598 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر شبنم امامی 125146 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر پرستو ایزدپناهی 75385 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر کامبیز بروجلی 96556 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
5 دکتر علیرضا بهرامی 66440 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-بویین زهرا پزشکي
6 دکتر آناهیتا جانباز 94503 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر اصغر جباری 88173 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
8 دکتر جواد جمالیان 85378 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-بویین زهرا پزشکي
9 دکتر سیدعباس حسینی جهرمی 41586 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
10 دکتر سیده معصومه حسینی ولمی 42444 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
11 دکتر معصومه خانعلیها 36033 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
12 دکتر اصغر خلجزاده 55139 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-آبگرم پزشکي
13 دکتر رضا رضائی گیل کلایه 117942 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی البرز-کرج پزشکي
14 دکتر علی اصغر سدیرعابدی 27830 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
15 دکتر سیدمحسن شفائی تنکابنی 132548 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
16 دکتر لیلا شمالی 65696 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
17 دکتر هدا شهامت 128224 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
18 دکتر احمد شکرزاده 16458 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
19 دکتر سلطنت شکرنابی 66179 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-تاکستان پزشکي
20 دکتر الهه شکیبی 137198 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر غزاله شکیبی 85792 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
22 دکتر اکرم شیرمحمدی 54304 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
23 دکتر الهام طاهائی 96058 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
24 دکتر ساره عبدالهی اوانکی 129436 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
25 دکتر هادی عصارزاده 61950 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
26 دکتر مریم علی زادگان 138576 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
27 دکتر ابراهیم عمیدی 20585 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
28 دکتر فاطمه فرجی سلیمانی 100749 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
29 دکتر ابوالقاسم فرهادی 61285 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی همدان-همدان پزشکي
30 دکتر فاطمه فلسفی 138341 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
31 دکتر فرزاد قائم پناه 23288 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
32 دکتر سیدجواد قافله باشی 11566 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
33 دکتر مریم السادات مصلائی 110959 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
34 دکتر محمدعلی معصومی فر 65436 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
35 دکتر مرتضی مقیسهء 48524 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
36 دکتر زینت السادات موسوی 100828 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
37 دکتر مریم پرنیان 131784 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
38 دکتر محمد کلاه دوزها 98219 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
39 دکتر محمودعلی یوسفی 24723 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا