در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر رقیه بردال 89934 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
2 دکتر مریم تفنگ چی ها 79165 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
3 دکتر سیدعلی رضوی روحانی 136629 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر مهدیس محمدپور 106749 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
5 دکتر فائزه کاشی 187979 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر زهرا یوسفی ششکل 165672 تخصص تصویربرداری دهان، فک و صورت (رادیولوژی دهان، فک و صورت)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا