در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر ارینب آل بویه 70907 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر حبیب اسمعیلی صیقلدهی 69591 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر حامد اسمعیلی گورابی 141222 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر سیده کوثر اشرفی 127897 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی یزد-یزد پزشکي
5 دکتر مرتضی امینی 31152 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
6 دکتر مریم امینی 130661 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
7 دکتر محمدحسین جباری 34747 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
8 دکتر داود جلولی 32567 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
9 دکتر علیرضا حاجی ابوتراب کاشی 46856 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
10 دکتر مهران حاجی بابائی 61608 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
11 دکتر سیداحسان حاجی سیدجوادی 116054 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر سیدحمیدرضا حسنی 160724 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
13 دکتر اکرم حسینی فر 151608 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر فاطمه خانعلی 83977 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
15 دکتر سیدعلی اکبر خاکپور 5226 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
16 دکتر حمیدرضا خیرخواهان 50985 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
17 دکتر مینا داوری 128819 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
18 دکتر غلام محمد رند بلوچ ات-119 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-تاکستان اتباع خارجي - پزشکي
19 دکتر مجتبی رهبرکلیشمی 168151 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
20 دکتر وحید زارعی 75972 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
21 دکتر سعید سلیمانی پور 139874 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
22 دکتر رضا شهسواری 122188 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
23 دکتر محمدرضا شیخ فندرسکی 160267 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
24 دکتر عبدالرحیم صادقی یخدانی 156858 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
25 دکتر الهه صفاری 163008 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
26 دکتر معصومه ضامن 103863 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
27 دکتر سحر عباسی 145869 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
28 دکتر لیلا فتحی 78239 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
29 دکتر مهرزاد قجربیگی 136445 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
30 دکتر قوام الدین قوامی 22521 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
31 دکتر سیدرضا مجابی 55634 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
32 دکتر فاطمه محمدی چلکاسری 111762 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
33 دکتر رضا معین الدین 85564 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
34 دکتر عبدالکریم منصوری 18457 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
35 دکتر هرمین مکریان 154949 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
36 دکتر سیمین میرکمالی 37179 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
37 دکتر علی نیریزنقدهی 169097 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
38 دکتر پری هاشمی 98700 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
39 دکتر عباس هدایتی اصل 97827 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
40 دکتر مهدی کیانی 94242 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
41 دکتر پریرخ یزدانیان 9204 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا