در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر رامین استوار 82032 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر بهادر اعلمی هرندی 11740 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
3 دکتر محسن ترابی 26861 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر علی جان خواجه 19057 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
5 دکتر محمدرضا رضائی فرامانی 102207 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
6 دکتر محمدجواد ریحانی 62997 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
7 دکتر سیدعلی سجادی 31679 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
8 دکتر سیاوش سررشته داری 118493 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
9 دکتر شاهین شریفی 37090 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-تاکستان پزشکي
10 دکتر ابوالفضل شهسواری 92047 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
11 دکتر محسن صفاری زاده 34804 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
12 دکتر محمدمهدی محمدحسنی 22597 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
13 دکتر سیداحمد مرتضوی ماچیانی 117229 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
14 دکتر امید معتمدی قزوینی 76941 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
15 دکتر شهرام ملک زاده 29210 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
16 دکتر زاگرس منصورپور 64289 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
17 دکتر علیرضا یوسف گمرکچی 145558 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا