در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص جراحی دهان، فک و صورت# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر عامر آهوشگر 29713 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
2 دکتر پروین امینی 129394 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
3 دکتر بهنام بهلولی زنجانی 51446 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
4 دکتر پژمان جانبازآسیابر 125428 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
5 دکتر رقیه حسن پور 121952 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
6 دکتر سیدمعین دیارجانی 150483 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر ابوالفضل محمدصالحی 91337 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
8 دکتر پیام واردی 121414 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
9 دکتر آیدا کارآگاه 120677 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
10 دکتر امیرارسلان کشت کار 146132 تخصص جراحی دهان، فک و صورت|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا