در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص جراحی عمومی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر پدرام آرام 76939 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر مرتضی اطلس باف 34707 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر مهدی ایزددوست کردمحله 156494 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر پرویز ایزدفر 50842 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
5 دکتر مجید بهرامی 126074 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر مهدی حاجی زاده 116528 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
7 دکتر سیدمحمدرضا حاجی سیدابوترابی 31700 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
8 دکتر میرسیدعلی حاجی سیدجوادی 15062 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
9 دکتر نادر خواجه شاه زانیان 40904 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
10 دکتر سیدوحید سیدطبائی 141033 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مرکزی-شازند پزشکي
11 دکتر یونس شفیق 23603 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
12 دکتر صادق صادقیپوررودسری 23966 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
13 دکتر علی طارمیها 33953 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
14 دکتر کیومرث طاهری 84640 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
15 دکتر ریحانه طاهری مهر 111780 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
16 دکتر مریم فرهاد 50229 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
17 دکتر محمدرضا قندالی 39361 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
18 دکتر مریم السادات مجابی 139689 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
19 دکتر احسان مشیری 135278 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
20 دکتر عارف مصلائی 44560 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
21 دکتر مسیح کاکوئی 2439 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
22 دکتر امین کلهر 119247 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا