در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر جلال الدین حمیصی 22775 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
2 دکتر رضا خانی 165646 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
3 دکتر مهتاب سمیعی فر 116665 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
4 دکتر مهدیه فصیحی رامندی 170913 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر صادق محمدرضا 156664 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر میترا محمدی خراسانی 104882 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
7 دکتر آسیه مظفری 44354 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
8 دکتر فائزه میرمیران 121301 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
9 دکتر محمدرضا ناصح 46333 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
10 دکتر فهیمه السادات هاشمیان 160666 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
11 دکتر سمیه همت زاده 121262 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
12 دکتر جمشید پورصمیمی 80516 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
13 دکتر محمدجواد کرمشاهی امجزی 151859 تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا