در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر امیرسعید حشمت دهکردی 102545 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر محمد حکیم جوادی 31093 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر مسعود خلیلی 39703 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر مسعود عبادی فردآذر 58669 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
5 دکتر دلاور قاسمی 19672 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
6 دکتر مسعود هنرفر 55520 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
7 دکتر علی اکبر کرمی 91518 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا