در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر فائقه آقائی سلطانی 113363 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر مرجان بلبلیان 63770 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
3 دکتر داود جمشیدی 115783 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
4 دکتر ندا حاجی حسنی 68622 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
5 دکتر سیدفرهاد حاجی سیدابوترابی 136512 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
6 دکتر حبیب خلیل خانی 61343 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
7 دکتر معصومه رمضانی 154515 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
8 دکتر مامک عادل 38087 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
9 دکتر آیتن عزیزی 160507 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر مریم قمری 112151 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا