در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص دندانپزشکی ترمیمی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر مستانه جواهری 28596 تخصص دندانپزشکی ترمیمی|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
2 دکتر فاطمه رئوفی نژاد 127773 تخصص دندانپزشکی ترمیمی|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
3 دکتر مرجان رحمنی 118930 تخصص دندانپزشکی ترمیمی|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
4 دکتر انسیه رشوند 143970 تخصص دندانپزشکی ترمیمی|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر بهاران رنجبری امیدی 100410 تخصص دندانپزشکی ترمیمی|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
6 دکتر فرنوش فلاح زاده 79231 تخصص دندانپزشکی ترمیمی|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
7 دکتر شراره قاسمی 136266 تخصص دندانپزشکی ترمیمی|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-الوند دندانپزشکي
8 دکتر کیانا قنادان 143936 تخصص دندانپزشکی ترمیمی|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
9 دکتر سولماز محمدزاده قاسمی 144515 تخصص دندانپزشکی ترمیمی|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر فهیمه نوری 138315 تخصص دندانپزشکی ترمیمی|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
11 دکتر پرنیان کریمی یگانه 79263 تخصص دندانپزشکی ترمیمی|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا