در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص دندانپزشکی کودکان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر زهرا آذربایجانی 150770 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
2 دکتر آنیتا ابراهیمی خانقاه 118336 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
3 دکتر زهره استکی 148656 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
4 دکتر فائزه بهزادپور 187494 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر راضیه جباریان 152175 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
6 دکتر فاطمه جوادی 137195 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر منا سهرابی 150882 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر مریم شکری مژدهی 124868 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
9 دکتر فرناز فلاح زاده 77843 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
10 دکتر سارا ملکی کام بخش 121790 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
11 دکتر علی کریم خانی 139838 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
12 دکتر رها کوثری اصفهان 107610 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
13 دکتر شقایق گلشنی 189756 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
14 دکتر زهرا یوسف وند 177706 تخصص دندانپزشکی کودکان|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا