در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص روان‌پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر حسین جاودانی 108339 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر ریحانه جزءقنبری 141285 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر نفیسه السادات حاجی سیدتقیا 147341 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر سیدعلیرضا حاجی سیدجوادی 71742 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
5 دکتر مهشید خزاعی 137531 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
6 دکتر فائزه زاهدیان 115406 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
7 دکتر فرهاد شاملومحمودی 22854 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
8 دکتر محسن شهسواری 108133 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
9 دکتر سمانه صفاری زاده ها 113503 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
10 دکتر فرشید عظیمی 60360 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
11 دکتر سارا علیجانی 128855 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر محمد فلاح زاده 13035 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
13 دکتر سیدحسین قافله باشی 18738 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
14 دکتر سمیه قرآنی 104247 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر فاطمه مؤمنی 133439 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
16 دکتر مریم السادات میرزاده 98837 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
17 دکتر مرتضی نادی 81676 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
18 دکتر مرتضی نهاوندی 55823 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
19 دکتر علی نیک یار 53244 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
20 دکتر سیده زهرا هاشمی 113255 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر پیمان پیروی 113319 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
22 دکتر افسانه کاظمی 118578 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
23 دکتر مریم گرامی 90187 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا