در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص زنان و زایمان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر مریم آقائی 45344 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر مرضیه احمدزاده قرانی 105748 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر فاطمه احمدی سلوش 152146 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر مهرزاد اسعدی 15244 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
5 دکتر نجمه امامی 153924 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر معصومه انبارلوئی 86856 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
7 دکتر ناهید انوری آذر 44828 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
8 دکتر مریم ایرانی پور 111556 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
9 دکتر فرناز ایزدفر 123467 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
10 دکتر ناهید بیات 30039 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
11 دکتر هدیه ثقفی 91581 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
12 دکتر مهناز جهانی جلالده 107156 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
13 دکتر سیدمحمد حاجی سیدابوترابی 905 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
14 دکتر عزت السادات حاجی سیدجوادی پژوهی 36020 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
15 دکتر فهیمه حاجی شفیعها 114148 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
16 دکتر مریم حسن پور 162977 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر نازیلا حسینی طالقانی 65789 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
18 دکتر سهیلا خبری 64538 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی آذربایجان غربی-تکاب پزشکي
19 دکتر معصومه داداش علی ها 80440 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
20 دکتر الهام درویش گفتار 104287 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
21 دکتر زهرا دورودیان 142467 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
22 دکتر مریم سادات دیارجانی 117934 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
23 دکتر لیلا رحمانی 75611 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
24 دکتر آذر رضائی 28770 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
25 دکتر مرجان رنجبرصدقیانی 137702 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
26 دکتر معصومه صادقی 45789 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
27 دکتر سعیده عباسی 137345 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
28 دکتر زهرا علاقه بندها 106740 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
29 دکتر خدیجه علمی زاده 58871 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
30 دکتر باندرانایکه عماری 126322 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
31 دکتر ماندانا غفوری رحیم آبادی 154691 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
32 دکتر زهراسادات فاطمی 54398 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
33 دکتر مرجان فخری 40275 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
34 دکتر گیتا فرشاد 86899 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-تاکستان پزشکي
35 دکتر فاطمه قربعلی 110072 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
36 دکتر فاطمه قزوینی 92651 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
37 دکتر فاطمه لالوها 47095 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
38 دکتر فتح السادات لاوری قناد 25628 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
39 دکتر یوسف ماهوتی 11062 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
40 دکتر سیمین دخت مرادی 94971 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
41 دکتر فیروزه ملکی 119815 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
42 دکتر فریده موحد 34827 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
43 دکتر اشرف السادات موسوی صاحب الزمانی 19409 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
44 دکتر الهام میرزائی 98462 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
45 دکتر شیلا نورانی 46314 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
46 دکتر پروانه نوروزی جیرنده 52642 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
47 دکتر نرجس بیگم هاشمیان 97541 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
48 دکتر وحیده پندآموز 115245 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
49 دکتر مریم پیشگاهی 41505 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
50 دکتر پگاه کاریان 70480 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا