در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر مهرک امجدی 129991 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
2 دکتر نگار بارجینی 137803 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
3 دکتر رهام بهادران 110708 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
4 دکتر حمیدرضا سلیمانی مهر 89514 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
5 دکتر مینا همتی 159922 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي
6 دکتر طلایه کاتبی 136551 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر محمود کاظمی 29409 تخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)|دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی قزوین-قزوین دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا