در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص چشم‌پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر علی محمد امامی اهری 118141 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر محمد انوری آذر 38163 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر محمدرضا اولادی 99179 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر مریم اکبری 111734 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
5 دکتر محسن تبریزی 38458 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
6 دکتر عادل خزانه ئی 21308 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
7 دکتر محسن دست مردی 159596 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر بهزاد رنجبری امیدی 130632 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر مسعود طارمی 70517 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
10 دکتر سعید قاجار 112276 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
11 دکتر امیررضا مافی 176797 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر حمید مرات 26658 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی البرز-کرج پزشکي
13 دکتر رسول ملک محمدی 119630 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
14 دکتر صدرالنساء نوروزی 135695 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
15 دکتر پریسا پرکاررضائیه 55774 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
16 دکتر سحر یوسفی 137012 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر حسین یوسفی جوردهی 20739 تخصص چشم‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا