در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر مهدیس اصفهانی 110921 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر آرمین اکبری 142134 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-چابهار پزشکي
3 دکتر داود اکبری 17677 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر نصراله بیانی 16921 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
5 دکتر محسن رجائی 98015 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
6 دکتر نقی رحمانی 65230 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
7 دکتر مریم سفریان 86012 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر فرشید صفدریان 74721 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|فلوشیپ جراحی بینی و سینوس (رینولوژی) قزوین-قزوین پزشکي
9 دکتر جمال ماهر 153447 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر میرعبدالعلی مجابی 13572 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
11 دکتر منوچهر مجدی نسب 11197 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
12 دکتر قاسم ملکی نژاد 44145 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
13 دکتر سعید مومنی فر 43907 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
14 دکتر مجید نمازی فر 86841 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
15 دکتر سعیدرضا نوری 73879 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي
16 دکتر لیلا نوری 149189 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر مهرداد کوکبی 19478 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی قزوین-قزوین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا