در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته دکترای حرفه‌ای داروسازی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر رضا آهنگری کهن د-13020 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
2 دکتر منیژه آهنی د-12705 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
3 دکتر سایه ابراهیمی وشکی د-27986 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
4 دکتر شبنم ابوترابی د-15508 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
5 دکتر محمداسمعیل احمدی د-5646 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
6 دکتر امیررضا اخوان د-6359 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
7 دکتر محدثه اخویزادگان د-20876 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
8 دکتر ارغوان سادات ادیبی فر د-30656 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
9 دکتر حسین اسمعیلی د-2315 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-تهران داروسازي
10 دکتر شهرام اعتضادی د-5569 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
11 دکتر رسول افشار د-28912 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
12 دکتر مهرناز افشارکلانی د-27101 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
13 دکتر مهرداد امجدی د-13893 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
14 دکتر پریا امین رعایا د-27338 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
15 دکتر بهجت امینی د-5465 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
16 دکتر میلاد انتظاری د-30991 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
17 دکتر پروین اکبرزاده لاله د-10500 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
18 دکتر شبنم بابائی د-21331 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
19 دکتر عباس بابائی د-2376 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
20 دکتر ناصر باباخداوردی د-8589 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
21 دکتر نسیم باباخداوردی د-15431 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
22 دکتر المیرا باروتی ها د-25295 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
23 دکتر آذر باقری الموتی د-27402 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
24 دکتر مهدی بانگیان د-25004 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
25 دکتر نسیم برزگرنفری د-31313 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
26 دکتر فیروزه بروجردی د-7021 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
27 دکتر علی بلوچی د-12247 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
28 دکتر رامین بکرانی بالانی د-4863 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
29 دکتر سروش بیژنی د-25713 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
30 دکتر حمیده تبریزی د-10836 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
31 دکتر زهرا ترینیا د-27259 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
32 دکتر نیوشا تفرشی د-12669 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
33 دکتر حسین تفضلی د-20452 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
34 دکتر حمیده تفضلی د-14451 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
35 دکتر پرستو توکل د-21179 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
36 دکتر رضا تیموری د-22669 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
37 دکتر حنانه جباری د-19547 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
38 دکتر غلامرضا جعفری منش د-6816 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
39 دکتر بهنازالسادات جمالی د-19116 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
40 دکتر انسیه جنت آبادی د-15020 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
41 دکتر سیمین دخت جهانگیری د-18714 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
42 دکتر آیدا جوادی د-14812 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
43 دکتر سیدمحمدعلی حاجی سیدابوترابی د-13151 دکترای حرفه‌ای داروسازی قزوین-قزوین داروسازي
44 دکتر فاطمه السادات حاجی سیدتقیا د-24496 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
45 دکتر فاطمه السادات حاجی سیدجوادی د-20738 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
46 دکتر مریم السادات حاجی سیدجوادی د-17851 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
47 دکتر سیدحسین حاجی میری د-17959 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-تهران داروسازي
48 دکتر فرزانه حامدی وفا د-10744 دکترای حرفه‌ای داروسازی تهران-تهران داروسازي
49 دکتر حمیدرضا حجتی فرد د-20319 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي
50 دکتر زهرا حسنی د-26785 دکترای حرفه‌ای داروسازی داروسازي

فهرست اعضا جستجوی اعضا