در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر حمید ثقفی ع-آ-234 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی قزوین-قزوین علوم آزمايشگاهي
2 دکتر عفت جلیلوند ع-آ-37 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی تهران-تهران علوم آزمايشگاهي
3 دکتر سیدمحمدمهدی حاجی سیدجوادی ع-آ-352 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی قزوین-قزوین علوم آزمايشگاهي
4 دکتر محمدمهدی دانشی کهن ع-آ-120 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی قزوین-قزوین علوم آزمايشگاهي
5 دکتر مجید شمس ع-آ-860 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی علوم آزمايشگاهي
6 دکتر محمدرضا علی اکبرزاده ساروخانی ع-آ-85 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی قزوین-قزوین علوم آزمايشگاهي
7 دکتر زهرا قاضیان ع-آ-726 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی قزوین-قزوین علوم آزمايشگاهي
8 دکتر محمدشهرام نوروزی ع-آ-285 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی قزوین-قزوین علوم آزمايشگاهي
9 دکتر ایران کی مرام ع-آ-850 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی قزوین-قزوین علوم آزمايشگاهي

فهرست اعضا جستجوی اعضا