در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر مهدی اکبرزاده 103248 فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان|تخصص بیماری‌های قلب و عروق پزشکي
2 دکتر محمد بیانی 118374 فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان|تخصص بیماری‌های قلب و عروق قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر مجید حاجی کریمی 97365 فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان|تخصص بیماری‌های قلب و عروق قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر محمدمهدی دائی 39155 فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان|تخصص بیماری‌های قلب و عروق قزوین-قزوین پزشکي
5 دکتر حسین شهسواری 100049 فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان|تخصص بیماری‌های قلب و عروق پزشکي
6 دکتر محمد فتوحی سیاه پیرانی 74859 فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان|تخصص بیماری‌های قلب و عروق قزوین-قزوین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا