در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر سمیرا صارمی 112153 فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر نسرین عسگری سوران 137197 فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)|تخصص بیماری‌های داخلی پزشکي
3 دکتر فرشته عطاران 119922 فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر سیدحمیدرضا قافله باشی 100581 فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)|تخصص بیماری‌های داخلی پزشکي
5 دکتر آسیه قنبری 96783 فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي
6 دکتر لیلا مدرس نیا 90898 فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي
7 دکتر سیما هاشمی پور 36632 فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي
8 دکتر هاله چهره گشا 126320 فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)|تخصص بیماری‌های داخلی تهران-تهران پزشکي
9 دکتر محمودعلی کشاورز 97017 فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا