در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان قزوین | شهرستان قزوین | رشته فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهرستان نوع عضویت
1 دکتر علی باستانی 86221 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي
2 دکتر علی اکبر حاجی آقامحمدی 43867 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي
3 دکتر علی زرگر 24869 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي
4 دکتر سیمین ستوده 120210 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی تهران-تهران پزشکي
5 دکتر همایون سخنورمژدهی 57008 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي
6 دکتر رسول صمیمی 52210 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي
7 دکتر سیاوش ظفردعاگو 46405 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي
8 دکتر داود مساوات 111832 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی قزوین-قزوین پزشکي
9 دکتر آرش میراولیائی 74869 فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان|تخصص بیماری‌های داخلی تهران-تهران پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا